Konkursy 

KONKURS „Miesięczny kupujesz - nagrody zyskujesz”


REGULAMIN I ZASADY KONKURSU


Sandomierz dn. 12. 01. 2016 r.      

1. ZASADY OGÓLNE KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sandomierzu z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 12, zwane dalej Organizatorem.
1.2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pasażerowie (spełniający warunki uczestnictwa) korzystający z biletów miesięcznych, zakupionych w Punktach Sprzedaży Biletów Organizatora:
- przy ul. Przemysłowej 12 w Sandomierzu
- przy ul. Mickiewicza 2 w Sandomierzu
1.3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, których w przypadku nie ukończonych 18 lat reprezentują rodzice lub prawni opiekunowie.
1.4. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

2.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pasażerowie, którzy będą posiadali bilety miesięczne z wybranych trzech oraz czterech miesięcy z okresu od lutego
do maja 2016 r.
2.2. Konkursem objęci są wszyscy klienci, którzy spełniają wymogi pkt. 1.2.;
1.3. oraz 2.1.
2.3. Chcąc wziąć udział w Konkursie należy w Punktach Sprzedaży Biletów Organizatora, wymienionych w punkcie 1.2. dokonać zakupu biletów miesięcznych normalnych lub ulgowych w miesiącach wymienionych w pkt 2.1.
2.4. Każdy bilet miesięczny musi posiadać wpisane w sposób trwały to samo imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie.
2.5. Bilety miesięczne wraz z wypełnionym kuponem należy dostarczyć do działu obsługi klienta przy ul. Przemysłowej 12 w Sandomierzu w dniach od 05.06.2016 r.
do 15.06.2016 r.
2.6. Kupony konkursowe podlegają wypełnieniu w momencie zdeponowania biletów miesięcznych.
 

3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
3.1. Wszystkie prawidłowe dostarczone zestawy biletów miesięcznych będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.
3.2. Dla pierwszych trzech osób wylosowanych w konkursie przypadają nagrody rzeczowe w postaci:
- I miejsce - kino domowe
- II miejsce - wieża hi-fi
- III miejsce - bilet na darmowe przejazdy przez okres 2 kolejnych miesięcy
3.3. Spośród osób, które złożą do konkursu kupony z 4 biletami miesięcznymi zostaną wylosowane dwie Nagrody Specjalne w postaci:
- I miejsce – tablet
- II miejsce – bilet na darmowe przejazdy przez okres 4 kolejnych miesięcy
3.4. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 20.06.2016 r. w siedzibie Organizatora. Nad poprawnością przeprowadzonego losowania będzie czuwać Komisja złożona z przedstawiciela Zarządu, przedstawiciela Administracji PGKiM Sp. z o.o. oraz Kierownictwa Zakładu Komunikacji Miejskiej. Komisja w trakcie losowania wybierze kupony konkursowe, spełniające wymogi zawarte w punkcie 2.2. Z losowania będzie sporządzony protokół, dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora w Zakładzie Komunikacji Miejskiej.
3.5. Numery wylosowanych kuponów zamieszczona będzie w Punktach Sprzedaży
Biletów oraz autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu.
3.6. Aby odebrać nagrodę należy:
- zgłosić się do Kierownictwa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu z siedzibą
przy ul. Przemysłowej 12 w godzinach od 8:00 do 15:00 w ciągu 14 dni od daty losowania,
- okazać kupon konkursowy z wylosowanym numerem,
- okazać dowód tożsamości (osoby niepełnoletnie reprezentują rodzice lub prawni opiekunowie).
3.7. Odbiór nagrody jest równoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z Dz.U. z 2002 r. Nr.101. poz 926 z późniejszymi zmianami, w celach konkursowych, publikacji nazwiska oraz wizerunku w środkach masowego przekazu.
3.8. W przypadku nie odebrania nagrody w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, nagroda zostanie przekazana dodatkowo wylosowanej osobie.
3.9. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
3.10. Wszelkie ewentualne podatki i opłaty skarbowe związane z odbiorem nagród rzeczowych będą obciążać Klientów uczestniczących w Konkursie. Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. (Dz. U. 2012 poz. 361 z późniejszymi zmianami).
 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany warunków i zasad zostaną wywieszone w Punktach Sprzedaży Biletów i będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia.
4.2. Konkurs trwa od 01 lutego 2016 r. do 31 maja 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia oraz wcześniejszego zakończenia Konkursu w dowolnym terminie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sposób wymieniony w punkcie 4.1. wszelkie zmiany dotyczące czasu trwania Konkursu będą przekazane uczestnikom w sposób wskazany w punkcie 4.1.
4.3. W każdym czasie Klienci biorący udział lub wyrażający chęć uczestniczenia w Konkursie mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym w punktach sprzedaży Organizatora oraz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasad Konkursu od Kierownictwa Zakładu Komunikacji Miejskiej (tel. (15) 832 23 26 wew. 122 lub 123).
4.4. Jakiekolwiek naruszenie zasad Konkursu określonych w niniejszym regulaminie powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu.
 


   Pobierz regulamin w formacie Word
 
       
 

               copyright©ZKM