A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcejpowrót    

 

Deklaracja dostępności Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 Brak atrybutu ALT przypisanego do obrazów
 • 2.4.1 Brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych
 • 2.4.4 Brak tekstu łącza opisującego cel łącza
 • 3.1.1 Brak atrybutu lang dla elementu html

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Część treści tekstowej np. PDF została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Kozieja.
 • E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
 • Telefon: 15 832 36 79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
 • Adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
 • E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
 • Telefon: 15 832 36 79

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku, który jest parterowy prowadzi jedno wejście od strony wyznaczonych ciągów pieszych prowadzących od bramy wjazdowej PGKiM przy ul. Przemysłowej 12. Na drzwiach wejściowych do budynku ZKM prowadzących z korytarza zamontowany jest szyfrowy zamek elektroniczny. Po przyciśnięciu dowolnej cyfry uruchamiany jest krótki sygnał dźwiękowy informujący pracowników o przybyciu interesanta. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Budynek składa się z korytarzy prowadzących do pomieszczeń biurowych. Oznaczenie numerów pokoi na drzwiach wydrukowane jest na tabliczkach w powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby osoby niepełnosprawne i starsze wiekiem są obsługiwane przy dyżurce portierni lub na parterze Biura Obsługi Klienta przez pracowników zakładu, po wcześniejszej informacji od portiera-dozorcy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 2. Zakład Komunikacji Miejskiej dysponuje autobusami do przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych z platformą dla wózków inwalidzkich. Stan pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wynosi 13 szt.


 
 
       
 

               copyright©ZKM